Γενική Αστική Ευθύνη και Αστική Ευθύνη Ελαττωματικών Προϊόντων μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων


Share/Bookmark
Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ έχει, όπως ήδη γνωρίζετε, εντάξει στις δράσεις της τη δημιουργία «Ερμηνευτικού Λεξικού Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» (δείτε εδώ), που ...

στόχο έχει την παρουσίαση και αποσαφήνιση με απλό και κατανοητό τρόπο των βασικών εννοιών και όρων που απαντώνται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου αστικής ευθύνης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έκρινε αναγκαία τη σύνταξη ερμηνευτικού σημειώματος για την ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης και Αστικής Ευθύνης Ελαττωματικών Προϊόντων μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων. Όπως τονίζει η ΕΑΕΕ, το «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» έχει αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα, ενώ στόχος του είναι η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και η κατά το δυνατόν καλύτερη και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικών εταιριών και ασφαλισμένων. Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει για την ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης και Αστικής Ευθύνης Ελαττωματικών Προϊόντων μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων: Με την ασφάλιση της Γενικής Αστικής Ευθύνης και της Αστικής Ευθύνης Ελαττωματικών Προϊόντων, ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για την αστική του ευθύνη έναντι τρίτων, και δη για κάθε αξίωση Τρίτου και μέχρι των ορίων ευθύνης που συμφωνούνται με την Ασφαλιστική Σύμβαση, για την οποία είθισται να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: i. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να προέρχεται από την κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων εκτέλεση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ασφαλισμένου, ii. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να αφορά θετικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών δαπανών του Τρίτου, και iii. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να αφορά Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημία οφειλόμενη σε εξ αμελείας πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, και εντός των Γεωγραφικών Ορίων που συμφωνούνται στην Ασφαλιστική Σύμβαση. Ειδικότερες Εξαιρέσεις για την Γενική Αστική Ευθύνη και Αστική Ευθύνη Ελαττωματικών Προϊόντων μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων Πέραν των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο λήμμα «Εξαιρέσεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης που συνάπτονται για λόγους επαγγελματικούς» του Ερμηνευτικού Λεξικού και αφορούν στην ασφάλιση της γενικής αστικής ευθύνης μίας επιχείρησης, από την ασφαλιστική κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και Αστικής Ευθύνης Ελαττωματικών Προϊόντων μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων εξαιρούνται συνήθως και τα ακόλουθα: 1. Ζημίες στα ίδια τα προϊόντα / έργα / εργασία του Ασφαλισμένου – Ακαταλληλότητα των προϊόντων Υλικές Ζημίες σε οποιοδήποτε προϊόν που προμήθευσε, έργο που κατασκεύασε ή συμβατική εργασία που εκτέλεσε ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της Ασφάλισης, που προκλήθηκε από οποιοδήποτε ελάττωμα υπήρχε στα ανωτέρω προϊόντα ή υπηρεσίες του Ασφαλισμένου. Επίσης, ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται για ζημίες λόγω της ακαταλληλότητας των παραπάνω να εκπληρώσουν τον επιδιωκόμενο / υποσχόμενο σκοπό τους. 2. Ανάκληση Προϊόντων Για το κόστος ανάκλησης, αφαίρεσης, επισκευής, μετατροπής, αντικατάστασης ή αποκατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που προμήθευσε, έργου που κατασκεύασε, ή συμβατικής εργασίας που εκτέλεσε ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της Ασφάλισης, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες εξαιτίας οποιουδήποτε ελαττώματος ενυπήρχε στα παραπάνω ή της ακαταλληλότητας των παραπάνω να εκπληρώσουν τον επιδιωκόμενο σκοπό τους.

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι μετά από ειδική συμφωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης η ανωτέρω ευθύνη μπορεί να καλυφθεί με Ειδικό Όρο ή χωριστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 3. Σκάφη αέρος – Πλοία – Hovercraft – Μηχανοκίνητα Οχήματα Εκ του νόμου αστική ευθύνη απορρέουσα από την ιδιοκτησία, χρήση, κατοχή ή συντήρηση από τον ασφαλισμένο ή για λογαριασμό του, οποιουδήποτε από τα κατωτέρω: i. αεροπλάνων ή άλλων σκαφών αέρος ii. σκαφών ή πλοίων που βρίσκονται ή κινούνται σε επαφή με το νερό iii. σκάφους τύπου hovercraft iv. μηχανοκίνητου οχήματος Σημείωση: Επισημαίνεται ότι μετά από ειδική συμφωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης η ανωτέρω ευθύνη μπορεί να καλυφθεί με χωριστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 4. Προϊόντα για Αεροσκάφη Εκ του νόμου αστική ευθύνη προερχόμενη από οποιαδήποτε προϊόντα προορίζονται για χρήση ή εγκατάσταση σε οποιοδήποτε αεροσκάφος ή άλλα σκάφη αέρος. Σημείωση: Επισημαίνεται ότι μετά από ειδική συμφωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης η ανωτέρω ευθύνη μπορεί να καλυφθεί με χωριστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 5. Περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας Ασφαλισμένου και/ή ιδιοκτησίας τρίτων υπό τον έλεγχο / εποπτεία του Ασφαλισμένου – Leasing Ζημία σε περιουσιακό στοιχείο ιδιοκτησίας του Ασφαλισμένου / Λήπτη της Ασφάλισης ή για ζημία σε περιουσιακό στοιχείο ιδιοκτησίας τρίτου που έχει μισθωθεί ή ενοικιασθεί ή με σύμβαση leasing παραχωρηθεί στον Ασφαλισμένο / Λήπτη της Ασφάλισης, ή βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο ή την φύλαξη ή την φροντίδα ή την εποπτεία του Ασφαλισμένου / Λήπτη της Ασφάλισης.

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι μετά από ειδική συμφωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης η ανωτέρω εξαίρεση μπορεί να αναιρεθεί. 6. Συμβουλές σε Τρίτους Εκ του νόμου αστική ευθύνη που θα προκύπτει ή θα έχει σχέση με συμβουλές, τεχνογνωσία, σχέδια, φασόν κ.λ.π. που ο Ασφαλισμένος παρέχει σε τρίτους. 7. Μόλυνση/ Ρύπανση/ Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος – Περιβαλλοντική Ευθύνη Εκ του νόμου αστική ευθύνη που απορρέει από οποιασδήποτε μορφής μόλυνση ή ρύπανση ή ζημία του εδάφους, του υπεδάφους, των θαλάσσιων και λοιπών υδάτων, της ατμόσφαιρας, των φυσικών οικότοπων, της χλωρίδας, της πανίδας και του περιβάλλοντος εν γένει οφειλόμενη σε οποιαδήποτε αιτία. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την παρούσα εξαίρεση, δεν καλύπτεται οποιαδήποτε Ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου που απορρέει από την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά στην πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας» και κάθε τροποποιητική ή συμπληρωματική πράξη αυτής, καθώς και από κάθε σχετική Εθνική ή άλλη Νομοθεσία που αφορά την Ευθύνη για πρόληψη και αποκατάσταση της ζημίας στο περιβάλλον εν γένει. Σημείωση: Επισημαίνεται ότι μετά από ειδική συμφωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης η ανωτέρω ευθύνη μπορεί να καλυφθεί με χωριστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 8. Συμβατικές Υποχρεώσεις – Αποθετικές Ζημίες – Καθαρώς Οικονομικές Ζημίες Απαιτήσεις απορρέουσες από περιπτώσεις αξιώσεων που δεν εμπίπτουν στους Ορισμούς της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης για τις Σωματικές Βλάβες και τις Υλικές Ζημιές, ήτοι: i. κάθε ζημία που προκύπτει από τη μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων, και ή ii. κάθε είδους αποθετικές ζημιές (Σημειώνεται ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να αναιρεθεί η συγκεκριμένη εξαίρεση), και ή iii. καθαρώς οικονομικές ζημιές, ήτοι οι ζημίες που δεν αποτελούν σωματική βλάβη ή υλική ζημία ή άμεση συνέπεια αυτών σύμφωνα με τους Ορισμούς της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης. 9. Υποχρεωτική Ασφαλιστική Κάλυψη Αξιώσεις εκ Ζημιών για τις οποίες ο Ασφαλισμένος / Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται εκ του νόμου να διατηρεί σε ισχύ άλλη ασφαλιστική κάλυψη. 10. Καταβολή αποζημίωσης για Ζημιογόνα Γεγονότα, τα οποία σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με κάποιο από τα ακόλουθα: i. halcion, des, pcbs, urea formaldehyde, oxychinoleine, swine flu vaccine, diethylstibestrol, 8-dioxychinoline, clorinated hydrocarbons, polyclorinate, dirhenyls (p.c.b.). ii. Αντισυλληπτικά οποιασδήποτε μορφής. iii. HIV, AIDS, ανθρώπινοι ιστοί, παράγωγα αίματος, ηπατίτιδα, κάθε είδους εμφυτεύματα. iv. Γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί (GMO). Ο όρος Γενετικά Μεταλλαγμένοι Οργανισμοί θα σημαίνει και θα περιλαμβάνει: οργανισμούς, μικρο-οργανισμούς ή κύτταρα ή τους οργανισμούς, μικρο-οργανισμούς, κύτταρα ή κυτταρικά όργανα από τα οποία έχουν παραχθεί και τα οποία έχουν εκτεθεί σε διαδικασίες γενετικής μηχανικής που είχαν ως αποτέλεσμα τη γενετική τους αλλαγή, οποιαδήποτε βιολογική ή μοριακή μονάδα με δυνατότητα αυτόνομης αναπαραγωγής, ή βιολογική ή μοριακή μονάδα με δυνατότητα αυτόνομης αναπαραγωγής από την οποία έχουν αυτοί παραχθεί και η οποία έχει εκτεθεί σε διαδικασίες γενετικής μηχανικής που είχαν ως αποτέλεσμα τη γενετική της αλλαγή, όπου γενετική μηχανική θεωρείται η μεταλλαγή είδους με διασταυρώσεις. v. Καπνός (tobacco) και προϊόντα προς κάπνισμα (smoking products). 11. Σύνδεση / Ανάμιξη / Κατεργασία / Επεξεργασία Προϊόντων – Έξοδα Εξαγωγής και Επανεγκατάστασης Προϊόντων Ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τη σύνδεση, ανάμιξη, κατεργασία, περαιτέρω επεξεργασία προϊόντων καθώς και για τα έξοδα εξαγωγής και επανεγκατάστασης προϊόντων. Σημείωση: Επισημαίνεται ότι μετά από ειδική συμφωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης η ανωτέρω εξαίρεση μπορεί να αναιρεθεί. 12. Αμίαντος Ζημιές που οφείλονται σε Ζημιογόνα Γεγονότα τα οποία είναι άμεσα ή έμμεσα επακόλουθα του ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με αμίαντο ή υλικά που συμπεριλαμβάνουν αμίαντο. 13. Μεταφερόμενο / Αποθηκευμένο Φορτίο Ζημίες μεταφερομένου ή αποθηκευμένου φορτίου ή προερχόμενες αμέσως ή εμμέσως εκ φορτίου. Σημείωση: Επισημαίνεται ότι μετά από ειδική συμφωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης η ανωτέρω εξαίρεση μπορεί να αναιρεθεί. 14. Ηθική Βλάβη χωρίς να είναι αποτέλεσμα Σωματικής Βλάβης ή Υλικής Ζημίας Για οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης, εφ’ όσον η ευθύνη αυτή δεν είναι αποτέλεσμα Σωματικής Βλάβης ή Υλικής Ζημίας. Διευκρινίζεται ότι εφόσον η ηθική βλάβη του Τρίτου επήλθε ως αποτέλεσμα καλυπτόμενης από την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση ευθύνης του Ασφαλισμένου για Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημιά, η ευθύνη του Ασφαλισμένου για τη χρηματική ικανοποίηση της ηθικής αυτής βλάβης καλύπτεται από τον Ασφαλιστή βάσει των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. 15. Συμμόρφωση Ασφαλισμένου σε διαταγή ή εντολή δημόσιας αρχής Για οποιαδήποτε ευθύνη σχετίζεται με πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου σε συμμόρφωση προς υποχρεωτική διαταγή ή εντολή δημόσιας αρχής, η οποία οδήγησε τον Ασφαλισμένο σε ενέργειες που προκάλεσαν άμεσα ή έμμεσα Ζημία σε Τρίτους. 16. Δραστηριότητες Ανοιχτής Θαλάσσης (Off-shore activities) Για Ζημιογόνα Γεγονότα προερχόμενα από δραστηριότητες ανοικτής θαλάσσης (off –shore activities) του Ασφαλισμένου. Ενδεικτικά παραδείγματα καλυπτόμενων ζημιών Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα ζημιών που μπορούν να καλύπτονται από την εν λόγω ασφάλιση υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε συναφθείσα μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου ασφαλιστική σύμβαση: 1. Κάλυψη ζημίας από κατανάλωση μπύρας με καυστικό νάτριο που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο των φιαλών. Συγκεκριμένα, το καυστικό νάτριο, το οποίο χρησιμοποιείται για το πλύσιμο των φιαλών, δεν είχε πλήρως απομακρυνθεί στο πλαίσιο της διακίνησης τους προς καθαρισμό και αποστείρωση λόγω ατελούς λειτουργίας του μηχανήματος. Η πλημμελής έκπλυση διέφυγε της προσοχής των υπαλλήλων της παρασκευάστριας εταιρίας, στους οποίους είχε ανατεθεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος της καλής έκπλυσης των κενών φιαλών. Από την αμελή συμπεριφορά αυτών, δηλαδή λόγω της έλλειψης της απαιτούμενης προσοχής την οποία όφειλαν να καταβάλουν επήλθε το ζημιογόνο αποτέλεσμα, δηλαδή οι σωματικές βλάβες τρίτων. 2. Κάλυψη σωματικής βλάβης καταναλωτή που προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης αναψυκτικού, λόγω ρήγματος που υπήρχε στη φιάλη. 3. Κάλυψη ζημίας που προκλήθηκε στο λεβητοστάσιο κατοικίας από πυρκαγιά που αποδείχθηκε ότι οφειλόταν σε ελαττωματική κατασκευή της φλάντζας του λέβητα που είχε κατασκευάσει η ασφαλισμένη επιχείρηση. Πηγή

Via


Share/Bookmark
Post A Comment - - ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΕΔΩ --->>>
  • - - Site - - Comment using
  • - - Facebook - - Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :